Software vytvořený v ÚAM Brno, s.r.o.

Dialife®

Obecný popis systému Dialife®:

Dialife® je komplexní nástroj pro automatizovanou diagnostiku zbytkové životnosti kotlů, strojních součástí a kovových konstrukcí. Odhad zbytkové životnosti je založen na výpočtech únavy materiálu, creepu, úbytku tloušťky stěn zařízení vlivem koroze a dalších mechanizmech, vše z průběžně měřených dat. Systém nyní zahrnuje více než 20 metod a postupů hodnocení zařízení. Systém je registrovaný na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Systém umožňuje hodnotit:
 • Nízkocyklovou únavu (dle Manson - Coffina, dle Langera, dle ČSN EN 12952-3).
 • Vysokocyklovou únavu materiálu (dle Wöhlera, dle NTD ASI Sekce III).
 • Kumulace poškození na základě předem provedených výpočtů.
 • Creep (dle ČSN EN 12954-4).
 • Interakce únavy a creepu při uvážení zeslabování tloušťky stěny korozí.
 • Vliv korozního prostředí na únavu.
 • Poškozování materiálu oxidací na straně spalin.
 • Poškozování materiálu oxidací na straně pracovního média.
 • Intenzitu oxidace ocelí za zvýšených teplot použitím Larson-Millerova parametru.
 • Zeslabování tloušťky stěny korozí.
 • Podmínky iniciace trhlin a jejich šíření.
 • Řadu dalších specifických degradačních mechanizmů (koroze pod napětím, odolnost proti poškození křehkým lomem)

 

V současné době se pracuje na rozšíření o hodnocení tvarově složitých konstrukcí na základě modelů MKP. Materiálové charakteristiky i metodiky hodnocení jsou pravidelně revidovány a upravovány dle nejnovějších poznatků provozovatelů zařízení, dodavatelů materiálů a výzkumných pracovišť. Systém Dialife® je modulární a je možné jej rozšířit o další diagnostické postupy dle přání zákazníka.

Princip:
 • Zařízení je osazeno vhodnými čidly.
 • Z těchto jsou sbírána data o skutečném provozu zařízení.
 • Z nedestruktivních zkoušek (ultrazvuková defektoskopie, small punch test, indetační křivky, test replik apod.) jsou průběžne do Dialife® doplňovány aktuální materiálové vlastnosti, velikosti vad, případně jsou korigovány úbytky tlouštěk stěn a tloušťky korozních vrstev.
 • Periodicky je provedeno vyhodnocení kumulace poškození a vyhledání nejvíce namáhaných komponent dle následujícího postupu (tuto část provádí Dialife®).
  • Pro potrubní systémy je proveden odhad úbytku tloušťky stěny korozí.
  • Na základě provozních parametrů jsou stanovena napětí a přetvoření v tělese jednotlivých komponent.
  • Na základě provozních parametrů a pro aktuální tloušťky stěn je stanovena kumulace poškození creepem.
  • Na základě chemie prac. média a spalin je stanoven vliv prostředí na únavu materiálu.
  • Na základě provozních parametrů a pro aktuální tloušťky stěn je stanovena kumulace poškození nízko a vysokocyklovou únavou.
  • V případě očekávaného spolupůsobení creepu a únavy je sledováno přiblížení k limitní křivce.
  • Na základě provozních parametrů je proveden odhad šíření vad, případně podmínky k jejich iniciaci.
  • Jsou provedeny, vyhodnoceny další kritéria (např. dodržení předepsaných rychlostí najetí zařízení, počty cyklů armatur vzhledem k normám, stabilita teplotního profilu ve spalinovém kanále a podobně).
 • Na základě vyhodnocení degeneračních mechanizmů je stanoven odhadovaný rok dožití komponenty (tuto část provádí Dialife®).
 • Na základě těchto odhadů je možné zaměřit diagnostické kontroly na kritická zařízení, vypočítat limitní parametry provozu pro prodloužení životnosti, plánovat výměny dožívajících komponent.

 

Dialife® je jeden z důležitých článků hodnocení. Provádí odhady čerpání životnosti zařízení / kumulace poškození způsobené zejména změnou provozních podmínek. K výpočtům využívá více či méně přesné modely zařízení a zatížení a tedy slouží pouze k odhadům. Dialife® dále neřeší plán údržby, koncepční stárnutí, udržovatelnost, poruchovost ani ekonomii provozu.

Systém doporučujeme používat jako off-line, kdy se provádí vyhodnocení 1x za delší časový úsek. Pro zařízení elektráren se ukazuje jako optimální schéma provádět celkové kontroly v prvních dvou letech provozu po půl roce a dále pak po roce provozu. Je možné jej však provozovat i on-line.

Postup realizace:
 • Na základě projektu, bilančních schémat a předpokládaných provozních parametrů v projektu jsou vytipována zařízení, pro které je vhodné provádět diagnostiku.
 • Je definován seznam veličin potřebných pro vyhodnocení a navržen seznam signálů z čidel potřebných k archivaci a k následnému vyhodnocování.
 • Na základě výkresové dokumentace je naplněna databáze zařízení rozměrovými, materiálovými a výpočtovými parametry, případně jsou tvořeny MKP modely.
 • Systém je přizpůsoben podmínkám provozu zákazníka a je nainstalován na vybrané stanice.
 • Během montáže a dále během provozu mohou být jednotlivé rozměry a parametry upřesňovány dle materiálových zkoušek nebo provedených měření.

 

Vyhodnocováním výsledků systému a navrhováním nápravných opatření je vhodné pověřit kvalifikovaného pracovníka. Pro většinu dosavadních uživatelů provádí vyhodnocení výsledků zaměstnanci ÚAM Brno. Zhodnocení výsledku a návrh opatření je předán formou zprávy a je konzultován s provozovatelem a správcem zařízení.

Cena se odvíjí od počtu hodnocených zařízení, počtu použitých hodnot a počtu modelovaných zařízení / komponent. Datový sklad není součástí software Dialife®.

Dialife® Dialife® Dialife®

 

States

Program pro hodnocení mezních stavů pevnosti (statika, únava, lomová mechanika) rozvíjený v Ústavu aplikované mechaniky Brno, s.r.o., registrovaný na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

OptiWeld SM

Aplikace pro optimalizaci svařovacího procesu rozměrných součástí pomocí metody smrštění. Rozšiřující program pro systém Sysweld.

Optiweld Optiweld Optiweld
Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011