Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc.

Období působení: 1959 - 2009

Prof. Křupka

Profesor Vlastimil Křupka se narodil v roce 1927 v Kroměříži. V roce 1950 dokončil Stavební fakultu VUT v Brně státní zkouškou. Na katedru pružnosti a pevnosti VUT v Brně nastoupil jako asistent a v roce 1958 se na VAAZ habilitoval jako docent. V roce 1968 byl jmenován profesorem. V roce 1981 byl jmenován členem korespondentem ČSAV a v roce 1987 akademikem.

Velkou část svého velice aktivního života zasvětil prof. Křupka spolupráci s výrobními strojírenskými podniky, zejména se společností VÍTKOVICE, a.s., kde byl členem vědecké rady pana generálního ředitele. Několikaletá spolupráce společnosti VÍTKOVICE s katedrou pružnosti a pevnosti VA Brno, zejména v oblasti velkostrojů, vedla v roce 1959 k založení výpočtového střediska při této katedře a byli do něho přijati první zaměstnanci společnosti VÍTKOVICE. V roce 1965 bylo výpočtové středisko začleněno do Výzkumných ústavů společnosti VÍTKOVICE pod názvem Ústav aplikované mechaniky Brno a jeho vedoucím byl ustaven pan profesor Křupka.

Pod vedením profesora Křupky se ústav stal nepostradatelným pomocníkem projektantům a konstruktérům výrobních podniků. Významně podporoval rozvoj odborných znalostí pracovníků ústavu a aktivní přístup k potřebám zákazníků. Výsledky řešených úloh musely být uplatnitelné ve výrobě, zejména při vývoji nových výrobků. Prováděné analýzy poruch strojních zařízení a ocelových konstrukcí musely nalézt příčiny jejich vzniku a snížit pravděpodobnost jejich opakování. Pod vedením prof. Křupky se tak ústav stal přední organizací v oblasti aplikované mechaniky nejen v Československu, ale také v zahraničí, především pro svůj přínos ke zvyšování spolehlivosti tlakových systémů a ocelových konstrukcí a snížení pravděpodobnosti vzniku jejich poruch. Podporoval také rozvoj experimentálních metod. Jako součást ústavu vznikla zkušební laboratoř, která byla vybavena špičkovým zkušebním zařízením a prováděla velice složitá měření. Výsledky měření často rozhodovaly o úspěšnosti prováděných operacích, např. přesunu kostela v Mostě, přepravě rozměrných dílů, a nebo jejich stavbě.

Pod vedením prof. Křupky byly v ústavu řešeny státní úkoly základního výzkumu, oborové a podnikové úkoly, přičemž výsledky řešení byly aplikovány v praxi při vývoji nových technologických celků, jako jsou velkostroje pro povrchovou těžbu uhlí a nerostů, zařízení pro jaderné a klasické elektrárny, stožáry, komíny, uskladňovací nádrže, ocelové konstrukce, přepravní zařízení, vysoké pece a ocelárny a mnohá další. Je tedy zřejmé, že pan profesor podporoval rozvoj znalostí z oblasti mechaniky, pružnosti a pevnosti materiálu uplatnitelných v různých výrobních oblastech. Přitom dbal, aby přední pracovníci ústavu byli u zákazníků bráni jako profesionálové ve svém oboru, schopni pomoci bez ohledu na svůj čas, vynikali velkou samostatností a osobní zodpovědností při plnění pracovních úkolů.

Profesor Křupka byl také činný jako pedagog, na VA Brno byl vedoucím katedry pružnosti a pevnosti, na VUT v Brně přednášel v Ústavu procesního a ekologického inženýrství na Fakultě strojního inženýrství a v Ústavu ocelových a dřevěných konstrukcí na Fakultě stavební. Za dobu své pedagogické činnosti vychoval tři generace techniků a konstruktérů, vedl mnoho doktorandů včetně zahraničních. Vynikal pedagogickou schopností předávat studentům jak teoretické, tak praktické znalosti, což bylo u nich oceňováno. Publikoval více než 200 odborných prací, z nichž více než 40 v zahraničí. Měl tedy desítky teoretických prací publikovaných v zahraničí včetně odkazů. Teoretické výsledky a jejich aplikaci shrnul do knihy „Výpočet válcových tenkostěnných kovových nádob a potrubí“, která je doposud odborníky využívána. Věnoval se zejména rozvoji teorie výpočtu tenkostěnných konstrukcí i nádob a ocelových konstrukcí, stabilitě a podběrných systémů. Jeho vědecké práce byly využity k realizaci významných skořepinových konstrukcí, mezi které náleží televizní věže Cukrák a Ještěd, uskladňovací nádrže 125000 m3 na naftu v Nelahozevsi, potrubí pro VSŽ Košice, Slovnaft, Duslo Šala, Lovosice, díly velkostrojů, odbočnice pro hydroelektrárny apod.

Za uplatnění teoretických znalostí při výrobě nových původních zařízení získal prof. Křupka řadu vysokých státních a podnikových vyznamenání.

Ve svých 65 letech se prof. Křupka rozhodl předat vedení ústavu svému nástupci a to se vší zodpovědností. V období 90. let, kdy býti technikem, strojním či stavebním inženýrem nebylo považováno za společensky přínosné, bylo pro ústav velice významné, že pan profesor Křupka nadále zůstal pracovat v ústavu a přispíval svými radami a zkušenostmi k výchově nových mladých pracovníků ústavu. V době, kdy plno podobných ústavů v České republice zanikalo, naopak Ústav aplikované mechaniky Brno, od roku 1994 jako společnost s.r.o., se rozvíjel. Pan profesor Křupka přitom významně přispěl k překonání nepřítomnosti střední generace odborníků v ústavu. Z tehdy mladých inženýrů tak za jeho přispění vyrostla nyní již střední generace odborníků, schopna předávat své zkušenosti a znalosti nové nastupující generaci.

Pan profesor Křupka během svého aktivního života byl členem vědeckých rad na VA Brno, členem akreditační komise ČR, redakční rady anglického časopisu Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers a členem pracovní skupiny TWG8,4 pro Europien Recommendation v oboru ocelových konstrukcí se sídlem v Bruselu. Byl také aktivním členem výboru ECCS European Convention for Construcition Steelwork. Podílel se na převodu norem EU na normy ČSN EN v oblasti ocelových konstrukcí, nádob a nádrží.

Pan profesor Křupka vynikal svým přístupem k lidským potřebám pracovníků ústavu a tolerancí k jejich názorům. Vedl ústav během rozličných složitých společenských období, nikdy však kvůli svým společenských názorům nikdo nemusel nejen odejít z ústavu, ale ani nebyl odvolán ze své funkce.

Pan profesor Křupka ukončil svoji aktivní pracovní činnost v roce 2009.

V letech 1959 až 1962 a 1966 až 1991 byl ředitelem společnosti.

Adresa:
Resslova 972/3, Veveří
602 00 Brno
Česká republika
Kontakt:
Tel: +420 541 321 291
Fax: +420 541 211 189
E-mail: uam@uam.cz
Laboratoř:
Mapa stránek

O stránkách

© ÚAM Brno 2011