Kontakty

Vedení

Ing. Lubomír Junek, Ph.D.

Ředitel a jednatel společnosti

Ing. Libor Vlček, Ph.D.

Zástupce ředitele a jednatel

Vedoucí skupin

Ing. Václav Hrnčíř

Ekonom společnosti

Ing. Adam Civín, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Ing. Jiří Hůlka, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Ing. Lukáš Joch

Výzkumný pracovník

Ing. Ladislav Jurášek, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Ing. Petr Klaška

Výzkumný pracovník, vedoucí projektů

Ing. Aleš Lička

Výzkumný pracovník

Ing. Lenka Malčíková

Vedoucí technického archivu

Ing. Martin Vašek, Ph.D.

Výzkumný pracovník

Další zaměstnanci

Výzkumný pracovník

Mobil:
776 070 953
Telefon:
541 212 429, klapka 225
E-mail:
divisv@uam.cz

PhD práce
Numerické analýzy MKP v oblasti technologie svařování (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství)

Zaměření
• Numerické analýzy svařovacích procesů (teplotně-strukturní a mechanicko-strukturní)
• Posouzení únavové životnosti svařovaných konstrukcí
• Numerické analýzy tepelného zpracování (žíhání, kalení, cementování apod.)
• Řešení problémů distorzí svařovaných a tepelně zpracovaných součástí

Výzkumný pracovník

Vedoucí AZL č. 1228

Mobil:
724 446 996
Telefon:
541 212 429, klapka 115
E-mail:
dokoupilp@uam.cz

PhD práce
Armatury jako zdroj tlakových pulsací (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018)

Zaměření
• Diagnostické měření
• Měření průtokových, kavitačních a dynamických vlastností hydraulických strojů a hydrotechnických zařízení
• Měření dynamiky energetických strojů a jejich zařízení
• Experimentální mechanika
• Výpočet nejistot měření

Výzkumný pracovník

Mobil:
607 960 496
Telefon:
541 212 429, klapka 212
E-mail:
fischerj@uam.cz

Zaměření
• Pevnostní výpočty
Mobil:
775 997 470
Telefon:
541 212 429, klapka 227
E-mail:
hrstkovah@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
724 446 999
Telefon:
541 212 429, klapka 215
E-mail:
chludm@uam.cz

PhD práce
Stanovení metodiky analýzy seismické odezvy potrubních soustav s viskózními tlumiči (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015)

Zaměření
• Lineární a nelineární statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwarů ANSYS a AutoPIPE
• Vlastní a vynucené kmitání tlumených a netlumených soustav
• Odezva konstrukcí na seizmické buzení (metoda spekter odezvy, buzení dané akcelerogramy)
• Interakční problémy těleso-tekutina (kmitání konstrukcí v tekutině, zatížení hydrodynamickými silami vyvolanými tokem kapaliny)

Samostatná účetní

Mobil:
603 246 409
Telefon:
541 212 429, klapka 224
E-mail:
jaksovam@uam.cz

Vývojář výpočetních postupů

Mobil:
732 406 331
Telefon:
541 212 429, klapka 217
E-mail:
junekl1@uam.cz

Zaměření
• Programátor informačních systémů pro jaderné a klasické elektrárny
• Programátor software pro technický monitoring klasických elektráren a teplárenských zařízení

Technický pracovník

Mobil:
724 446 995
Telefon:
541 212 429, klapka 113
E-mail:
karafiatj@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
725 648 950
E-mail:
kotasskovak@uam.cz
Externí pracoviště:
Elektrárna Dětmarovice

Zaměření
• Statistická analýza dat – popis datového souboru, analýza vztahů dat v datovém souboru, úprava a transformace dat, grafická prezentace dat, identifikace odlehlých hodnot, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testování hypotéz, analýza binárních a ordinálních dat - kontingenční tabulka, vyhodnocování trendů, predikce dat, analýza časových řad (program IBM SPSS STATISTIKA)
• Data mining – techniky rozhodovacích stromů, regresní analýza, korelační analýza, shluková analýza, metoda Monte Carlo, Bayesovské sítě (program IBM SPSS MODELER)
• Riziková analýza – popis systému, identifikace nebezpečí, analýza pravděpodobnosti, analýza následků, odhad rizik, vyhodnocení rizik, zjištění přijatelného rizika

Výzkumný pracovník

Mobil:
725 648 946
Telefon:
541 212 429, klapka 214
E-mail:
kozinal@uam.cz

Zaměření
• Softwarová podpora výpočtů z oboru mechaniky těles
• Spoluúčast na vývoji programu Dialife®, vyhodnocování poškozování sledovaných komponent JE
• Softwarová podpora zpracování měřených dat
Mobil:
725 648 947
Telefon:
541 212 429, klapka 209
E-mail:
krautschneiderr@uam.cz

PhD práce
Využití experimentu a simulace při řešení napěťových poměrů a Al slitin (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006)

Zaměření
• Analýzy proudění tekutin (CFD)
• Vícefázové proudění a Fázové přeměny
• Výpočty teplotní únavy v místech mísení médií různých teplot
• Vibrace konstrukcí vlivem proudění
• Posouzení zbytkové životnosti komponent

Technický pracovník

Mobil:
602 814 187
Telefon:
541 212 429, klapka 113
E-mail:
malyr@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
723 241 126
Telefon:
541 212 429, klapka 211
E-mail:
manv@uam.cz

PhD práce
Využití experimentů pro zlepšení úrovně konstitutivních modelů tkání aortálních výdutí (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012)

Zaměření
• Pevnostní výpočty

Výzkumný pracovník

Mobil:
601 315 325
Telefon:
541 212 429, klapka 226
E-mail:
matugm@uam.cz

PhD práce
Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu: Počítačové modelování funkce hlasivek (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015)

Zaměření
• Statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwaru ANSYS
• Teplotní a napěťové analýzy ocelových konstrukcí
• Výpočty šroubových spojů a posouzení jejich těsnosti

Výzkumný pracovník

Mobil:
605 227 796
Telefon:
541 212 429, klapka 214
E-mail:
nejezchlebovak@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
724 966 866
Telefon:
541 212 429, klapka 225
E-mail:
netopilv@uam.cz

Zaměření
• Numerické analýzy svařovacích procesů (teplotně-strukturní a mechanicko-strukturní)
• Posouzení únavové životnosti svařovaných konstrukcí
• Numerické analýzy tepelného zpracování (žíhání, kalení, cementování apod.)
• Řešení problémů distorzí svařovaných a tepelně zpracovaných součástí

Strojní inženýr

Mobil:
734 764 861
Telefon:
541 212 429, klapka 112
E-mail:
novakt@uam.cz

Zaměření
• Zkoušky těsnosti
Mobil:
772 727 435
Telefon:
541 212 429, klapka 207
E-mail:
polisenskaa@uam.cz

Zaměření
• Strukturální analýza
• Programátorská podpora pevnostních výpočtů

Výzkumný pracovník

Mobil:
606 566 191
Telefon:
541 212 429, klapka 213
E-mail:
sabelaj@uam.cz

Zaměření
• Analýza degradačních procesů tlakových zařízení

Výzkumný pracovník, vedoucí projektů

Mobil:
731 315 441
Telefon:
541 212 429, klapka 207
E-mail:
sehnald@uam.cz

Zaměření
• Strukturální analýzy
• Programátorská podpora pevnostních výpočtů

Technický pracovník

Mobil:
773 954 567
Telefon:
541 212 429, klapka 113
E-mail:
sehnalm@uam.cz

Sekretariát

Telefon:
541 212 429
E-mail:
sivakovam@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
724 446 998
Telefon:
541 212 429, klapka 215
E-mail:
stodolam@uam.cz

PhD práce
Stanovení změny mechanických vlastností materiálů svarového spoje na základě měření tvrdosti (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016)

Zaměření
• Statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwaru ANSYS
• Posouzení zbytkové životnosti komponent s využitím programu STATES
• Napěťové analýzy ocelových konstrukcí
• Teplotní analýzy ocelových konstrukcí

Technický pracovník

Mobil:
725 177 317
Telefon:
541 212 429, klapka 112
E-mail:
tenorat@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
606 807 899
Telefon:
541 212 429, klapka 212
E-mail:
tichond@uam.cz

Zaměření
• Pevnostní výpočty

Výzkumný pracovník

Mobil:
601 291 339
Telefon:
541 212 429, klapka 217
E-mail:
valasekj@uam.cz

PhD práce
Biomechanická studie obličejového skeletu (VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016)

Zaměření
• Statické a dynamické výpočty metodou konečných prvků s využitím softwaru ANSYS

Vývojový pracovník

Mobil:
724 685 552
Telefon:
541 212 429, klapka 210
E-mail:
vejvodap@uam.cz

Zaměření
• Programátor informačních systémů pro jaderné a klasické elektrárny
• Programátor software pro technický monitoring klasických elektráren a teplárenských zařízení

Hlavní účetní

Mobil:
604 262 574
Telefon:
541 212 429, klapka 224
E-mail:
vejvodovad@uam.cz

Výzkumný pracovník

Mobil:
721 105 125
Telefon:
541 212 429, klapka 211
E-mail:
vorlovat@uam.cz

Zaměření
• Pevnostní výpočty

Výzkumný pracovník

Mobil:
608 538 725
Telefon:
541 212 429, klapka 218
E-mail:
zimaj@uam.cz

Zaměření
• Analýzy pevnosti a životnosti tlakových i netlakových zařízení pro jadernou energetiku
• Posouzení vibrací potrubních tras vlivem proudění
• Používané standardy: zejména NTD A.S.I., ASME, ale i jiné dle požadavku zákazníka
Mobil:
777 970 701
Telefon:
541 212 429
E-mail:
zdanskat@uam.cz